Voorwaarden ontruimingsplan

1. ALGEMEEN

Bij het ontwerp van een ontruimingsplan is ook uw input noodzakelijk. Wij verwachten van u dat u tijdens de werkzaamheden één of meer functionarissen beschikbaar stelt voor interview en terugkoppeling over bijvoorbeeld risico’s, voorzieningen en verantwoordelijkheden binnen uw organisatie.

2. LEVERING

Wij leveren u een ontruimingsplan inclusief instructiekaarten als beveiligd PDF document. Daarnaast ontvangt u een MS-word bestand waarin u aanpassingen kan doen voor frequent wijzigende gegevens zoals namen, telefoonnummers, verslagen en dergelijke.
Na opdrachtgeving ontwerpen wij uw ontruimingsplan. U ontvangt het concept per email. Binnen 2 weken heeft u de mogelijkheid om eventuele aanpassingen te laten verrichten. Na aanpassingen of na 2 weken wordt het (aangepaste) concept van het ontruimingsplan automatisch de definitieve versie en hebben wij aan onze leveringsverplichting voldaan.

3. FACTURERING EN BETALING

Genoemde prijzen zijn excl. het dan geldende BTW tarief. Voor aanvang van de werkzaamheden en bij ontvangst van uw schriftelijke opdracht zal 50% van het netto ontwerpbedrag aan u gefactureerd worden. Na ontvangst van betaling van deze factuur zullen we met de werkzaamheden beginnen. De factuur voor het resterende bedrag dient uiterlijk 14 dagen na oplevering van het concept te zijn voldaan.

4. OVERIGE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN

De afspraken zoals hier vermeld vormen de enige afspraken met opdrachtgever betreffende dit aanbod en doen alle overige overeenkomsten en toezeggingen te niet voor zover het specifiek het ontruimingsplan betreft. Daarnaast zijn mogelijk de gebruiksvoorwaarden en voorwaarden BHV plattegronden van kracht.

Elke verplichting, verantwoordelijkheid, aanspraak al dan niet voortvloeiend uit nalatigheid door opdrachtnemer, worden door opdrachtnemer ontzegd. Voor zover toegestaan door toepasbare wetgeving, wijst opdrachtnemer alle aanspraak op garanties van de hand. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld voor elke vorm van schade, waaronder directe dan wel indirecte schade voortkomend uit, of betrekking hebbend op, deze overeenkomst of alle schade als gevolg van het gebruik van opdrachtnemer’s diensten. Opdrachtnemer’s aansprakelijkheid tegenover opdrachtgever voor geleden schade zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat opdrachtgever in de laatste twaalf (12) maanden aan opdrachtnemer heeft betaald. Opdrachtgever stemt ermee in opdrachtnemer te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, schade, vorderingen, verliezen inclusief alle kosten voor juridische bijstand die ten laste van opdrachtnemer worden gelegd door derden, welke voortkomen uit het gedrag van opdrachtgever of het gebruik van onze diensten. Eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer ontstaat slechts indien zij door opdrachtgever via aangetekende ingebrekestelling onverwijld in gebreke is gesteld en ook na de gestelde termijn ter zuivering van de tekortkoming toerekenbaar in de nakoming van de verplichting tekort blijft schieten. Opdrachtnemer en opdrachtgever staan er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim zal blijven. De informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid. Alle werkmethoden die door opdrachtnemer gebruikt zijn, zijn vertrouwelijk. Alle aan opdrachtgever geleverde diensten en producten blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden waaronder begrepen rente en kosten van de vordering, volledig aan opdrachtnemer zijn voldaan. De rechten voor en tot de bronbestanden die zijn gebruikt om het ontruimingsplan te leveren vallen nadrukkelijk buiten deze overeenkomst en blijven eigendom van opdrachtnemer. Verder volgens de meest recente algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.