Voorwaarden bedrijfsnoodplan online

1. ALGEMEEN
Bij het ontwerp van een bedrijfsnoodplan is ook uw input noodzakelijk. Wij verwachten van u dat u tijdens de werkzaamheden één of meer functionarissen beschikbaar stelt voor interview en terugkoppeling over bijvoorbeeld risico’s, voorzieningen en verantwoordelijkheden binnen uw organisatie.

2. LEVERING
Wij leveren u een bedrijfsnoodplan in de vorm van een website die is geïnstalleerd op een openbaar domein dat exclusief voor u als opdrachtgever is gereserveerd. De grafische veiligheidsplattegronden, vluchtwegplattegronden en instructiekaarten stellen we u als beveiligde PDF-documenten via de website beschikbaar. Na opdrachtgeving ontwerpen wij uw bedrijfsnoodplan. U ontvangt het concept online. Binnen 2 weken heeft u de mogelijkheid om eventuele aanpassingen te laten verrichten. Na aanpassingen of na 2 weken wordt het (aangepaste) concept van het bedrijfsnoodplan automatisch de definitieve versie en hebben wij aan onze leveringsverplichting voldaan.

3. FACTURERING EN BETALING
Genoemde prijzen zijn excl. het dan geldende BTW tarief, Voor aanvang van de werkzaamheden en bij ontvangst van uw schriftelijke opdracht zal 50% van het netto ontwerpbedrag aan u gefactureerd worden. Na ontvangst van betaling van deze factuur zullen we met de werkzaamheden beginnen. De factuur voor het resterende bedrag dient uiterlijk 14 dagen na oplevering van het concept te zijn voldaan. De module interactief wordt in jaarlijkse termijnen vooraf gefactureerd, te beginnen met de maand van oplevering van het concept. Eventuele aanpassingen na oplevering worden maandelijks op basis van nacalculatie gefactureerd. Door acceptatie van de offerte of initiatie van de werkzaamheden gaat u akkoord met een contractperiode voor het beheren van uw website en het gebruik van de module interactief voor een periode van minimaal 3 jaar.

4. OVERIGE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN
De afspraken zoals hier vermeld vormen de enige afspraken met opdrachtgever betreffende dit aanbod en doen alle overige overeenkomsten en toezeggingen te niet voor zover het specifiek het bedrijfsnoodplan online betreft. Daarnaast zijn de gebruiksvoorwaarden en voorwaarden BHV plattegronden van kracht. Deze voorwaarden zijn voor de periode van drie (3) jaar van kracht vanaf de beschikbaarstelling van het 1e concept op een openbaar domein. Na afloop van deze periode, en na afloop van eventuele verlengingsperiode, worden de voorwaarden automatisch voortgezet naar een verlengingsperiode van één (1) jaar tenzij de verlenging door één of beide partijen tenminste drie (3) maanden voorafgaand aan de verlengingsdatum schriftelijk wordt opgezegd. Opdrachtnemer behoudt het recht de overeenkomst en alle gerelateerde diensten te allen tijde te beëindigen als opdrachtgever één of meer bepalingen van deze overeenkomst niet nakomt. Opdrachtnemer kan de overeengekomen tarieven aanpassen indien een kostprijsstijging daartoe aanleiding geeft. Bij verhoging van de tarieven kan opdrachtgever. de tariefsverhoging door middel van een aangetekend schrijven weigeren nadat de tariefsverhoging van kracht is geworden. Een weigering heeft beëindiging van de service per wijzigingsdatum tot gevolg. Opdrachtnemer kan de overeengekomen voorwaarden aanpassen indien daartoe aanleiding is. Bij wijziging van de voorwaarden kan opdrachtgever de voorwaarden door middel van een aangetekend schrijven weigeren binnen 30 dagen nadat de wijziging van kracht is geworden. Een weigering heeft beëindiging van de service per wijzigingsdatum tot gevolg. Na beëindiging van de deze overeenkomst zullen alle betreffende bestanden en accounts na 7 dagen door opdrachtnemer verwijderd worden. Opdrachtgever dient derhalve zelf zorg te dragen voor het veiligstellen van eventueel relevante informatie. Opdrachtnemer behoudt het recht zonder kennisgeving een account te blokkeren of op te heffen en opdrachtgever te onthouden van enige diensten, als opdrachtnemer meent dat de account door opdrachtgever ongepast wordt gebruikt of indien er een betalingsachterstand is. Bestanden van een opgeheven of geblokkeerde account kunnen zonder kennisgeving worden verwijderd zonder dat enige aanspraak op een vergoeding kan worden gemaakt. De onder de optie interactief vallende kwaliteitscontrole op wijzigingen is gecalculeerd op basis van het “fair use” principe. Excessief gebruik, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, wordt beoordeeld als meerwerk.

De service wordt werkend geleverd op de meest recente webbrowser versie van Firefox. Opdrachtgever begrijpt dat het internet en andere vormen van netwerk communicatie niet beveiligd zijn, tenzij expliciet vermeld, en dat het altijd mogelijk is dat data onderschept worden of kwijt raken. Opdrachtnemer biedt geen garanties betreffende de aangeboden diensten. Opdrachtnemer geeft geen garantie dat de site technisch voldoet aan de verwachtingen of altijd beschikbaar en/of toegankelijk zal zijn zonder onderbrekingen en/of veilig en foutloos zal werken. Elke verplichting, verantwoordelijkheid, aanspraak al dan niet voortvloeiend uit nalatigheid door opdrachtnemer, worden door opdrachtnemer ontzegd. Voor zover toegestaan door toepasbare wetgeving, wijst opdrachtnemer alle aanspraak op garanties van de hand. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld voor elke vorm van schade, waaronder directe dan wel indirecte schade voortkomend uit, of betrekking hebbend op, deze overeenkomst, de website, de onmogelijkheid de website te gebruiken of alle schade als gevolg van het gebruik van opdrachtnemer’s diensten. Opdrachtnemer’s aansprakelijkheid tegenover opdrachtgever voor geleden schade zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat opdrachtgever in de laatste twaalf (12) maanden aan opdrachtnemer heeft betaald voor deze dienst. Opdrachtgever stemt ermee in opdrachtnemer te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, schade, vorderingen, verliezen inclusief alle kosten voor juridische bijstand die ten laste van opdrachtnemer worden gelegd door derden, welke voortkomen uit het gedrag van opdrachtgever of het gebruik van onze diensten. Eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer ontstaat slechts indien zij door opdrachtgever via aangetekende ingebrekestelling onverwijld in gebreke is gesteld en ook na de gestelde termijn ter zuivering van de tekortkoming toerekenbaar in de nakoming van de verplichting tekort blijft schieten. Opdrachtnemer en opdrachtgever staan er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim zal blijven. De informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid. Alle werkmethoden die door opdrachtnemer gebruikt zijn, zijn vertrouwelijk. Alle aan opdrachtgever geleverde diensten en producten blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden waaronder begrepen rente en kosten van de vordering, volledig aan opdrachtnemer zijn voldaan. De rechten voor en tot de bronbestanden die zijn gebruikt om het bedrijfsnoodplan en de service te leveren vallen nadrukkelijk buiten deze overeenkomst en blijven eigendom van opdrachtnemer. Verder volgens de meest recente algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.